شرکت ایران جهش شرکت ایران جهش شرکت ایران جهش
شرکت ایران جهش

دفتر مرکزی

نشانی : - تهران - خیابان سعدی شمالی، مقابل بیمارستان امیراعلم، خیابان شهید رضا نادری، شماره 23

تلفن:

77614167

21

0098

77611540

21

0098

77612280

21

0098

77507379

21

0098

سایت:

www.iranjahesh.ir

www.iranjahesh.com

پست الكترونيك:

info@iranjahesh.com

پرسنل شرکت : :: ثبت نشده است ::

 

شرکت ایران جهش